Головна
Мапа сайту
Головна

03057, Київ, Україна,
а/с 7

+38 050 351 59 61
info@brigretail.com
www.brigretail.com


 Новини

1/4/2021
Новини за 2020 рік
Новини за 2020 рік
10/22/2020
Сертифікація PCoE
Сертифікація PCoE
всі новини

Рішення / 

Рішення з описання, аналізу, оптимізації та автоматизації ключових бізнес-процесів компанії

В сучасному бізнес середовищі організації вимушені докладати зусиль, щоб скоротити операційні витрати і організаційні ризики, підтримуючи при цьому взаємозв’язок з новими та існуючими замовниками. В таких умовах, компанії намагаються перетворити існуючі бізнес-операції, що в кінцевому результаті підвищує продуктивність бізнесу. Проте простий перенос знань про процеси на папір, складання регламентів, політик, описання кроків процесу, не завжди дає бажаний результат. Для рішення цих задач необхідно розгортати динамічні кейс-додатки, щоб прискорити та автоматизувати бізнес-процеси, дати можливість співробітникам приймати більш обґрунтовані рішення, скоординувати потік інформації та забезпечити більш швидке надання замовникам якісних послуг.

Використання спеціальних інструментальних засобів, що знаходяться в арсеналі спеціалістів нашої компанії, відкриває організаціям можливість оперативної адаптації до зовнішнього середовища. Пропонуючи співробітництво з описання, аналізу, оптимізації та автоматизації ваших ключових бізнес-процесів (БП), ми використовуємо інструменти процесної аналітики: ADONIS Business Process Management та сучасні BPMS (Business Process Management Systems) – системи управління БП.

Цінність Рішення для різних рівнів управління підприємством:

Для власників бізнесу: підвищення вартості Компанії, ріст ефективності бізнесу за рахунок покращення управління, зниження операційних витрат та центральне дублювання операцій, установлення відповідностей бізнес-процесів стратегічним цілям компанії.

Для ТОП-менеджерів: підвищення управління за рахунок прозорості діяльності Компанії, впорядкованості організаційної структури, чіткої регламентації діяльності співробітників, збільшення узгодженості взаємодій між різними підрозділами.

Для лінійних керівників: спрощення процедури планування та контролю діяльності окремих працівників, збільшення взаємодії між різними підрозділами.

Для рядових працівників: чітке розуміння сфер відповідальності кожного та установлення відповідності між виконуваними роботами та посадовими інструкціями, що дозволяє покращувати якість роботи та підвищувати рівень фінансової стабільності за рахунок систем мотивації.

Проект з описання, аналізу, оптимізації та автоматизації ключових бізнес-процесів являє собою послідовне виконання конкретних етапів, а саме:

1 етап. Опис та аналіз

На даному етапів, з поміж усіх існуючих БП В Компанії, виділяється декілька ключових процесів, що являють собою найбільшу цінність для бізнесу. Проводиться описання цих БП, тобто формальне представлення діяльності окремих структурних одиниць організації. При цьому виявляють, які конкретно функції виконує кожний працівник, хто несе відповідальність за весь БП в цілому, які стандарти та нормативи лежать в основі виконання описуваного БП.

Послідовність опису та аналізу БП:

Крок 1. Інтерв’ювання

Експерти BrigRetail опитують керівників/ключових спеціалістів Компанії, що володіють інформацією, необхідною для моделювання БП.

В процесі інтерв’ювання бізнес-аналітики:

 • Аналізують існуючу організаційну структуру Компанії;
 • Вивчають актуальний документообіг;
 • Проводять аудит ІТ-інфраструктури;
 • Виявляють послідовність виконання кроків БП, що описується.

Крок 2.Створення схеми

На основі інформації, отриманої в ході інтерв’ювання, наші бізнес-аналітики формують моделі БП та описують їх в графічному, а також табличному вигляді за допомогою відповідних інструментів бізнес-аналізу.

Результат етапу 1:МОДЕЛЬ БП «ЯК Є».

2 етап. Оптимізація бізнес-процесів

Діяльність більшості компаній потребує регулярних змін, напрямлених на підвищення конкурентних переваг. Проте будь-які зміни пов’язані з конкретними ризиками, оскільки при різних змінах існує можливість зруйнувати існуючі та іспішно функціонуючі процеси. Саме для досягнення ефективної пропорції між раціональністю перетворень та степені допустимих ризиків, консультанти BrigRetail виконують:

 • Логістичний аналіз моделі процесу «як є», після котрого стануть більш помітними такі факти, як дублювання операцій, неефективний розподіл посадових обов’язків, часта передача документів та результатів із відділу в відділ та ін.;
 • Моделювання БП «як може бути», з використанням однієї з методологій процесного управління;
 • Оцінка ризику від проведених змін;
 • Оцінка очікуваного економічного ефекту (час, витрати, ресурси) від внутрішніх перетворень;
 • Розробка регламентів взаємодій між учасниками процесів;
 • Узгодження з замовником моделі БП «як може бути», регламентів взаємодії організаційних структурних підрозділів;
 • Навчання персоналу новим процесам.

Результат етапу 2:МОДЕЛЬ БП «ЯК МОЖЕ БУТИ».

3 етап. Автоматизація

Процедура по автоматизації БП є заключним етапом, після описання та оптимізації процесів в Компанії, оскільки задокументовані БП забезпечують кращий вибір промислових ІТ-систем і більш ефективну роботу програмного забезпечення. Для автоматизації БП наша компанія пропонує використовувати сучасні BPMS (Business Process Management System) – системи управління бізнес-процесами в інтеграції з промисловими ІТ-системами класу ERP, CRM, ECM.

Процес автоматизації БП включає:

 • Вибір BPMS, налаштування в ній описаного БП «як може бути»;
 • Інтеграцію з іншими системами, в котрих виконуються окремі кроки БП;
 • Розробку документації для користувачів;
 • Навчання команди користувачів.

Результат етапу 3 и Проекту: АВТОМАТИЗОВАНІ КЛЮЧОВІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСИ, ЩО ЯВЛЯЮТЬ СОБОЮ НАЙБІЛЬШУ ЦІННІСТЬ ДЛЯ БІЗНЕСУ.

На всіх етапах роботи ми використовуємо тільки кращі інструменти процесної аналітики:

ADONIS. ХАРАКТЕРИСТИКА ІНСТРУМЕНТУ

Для відображення повної картини бізнесу будь-якої Компанії, ми рекомендуємо використовувати інструмент процесної аналітики ADONIS Business Process Management, котрий дозволяє описувати процеси Компанії від діаграми верхнього рівня до діаграми виконання конкретних кроків процесу.

Відмінністю ADONIS являється можливість використання налаштованих в нього спеціальних інструментів для проведення аналізу та і порівняльної оцінки процесів «як є» і «як буде».

ADONIS пропонує специфічний функціонал та методи моделювання, котрі розроблені спеціально для збору інформації, моделювання, аналізу, симуляції (імітації виконання процесу), оцінки та документування БП.

Типові сценарії використання ADONIS:

 • Моделювання процесів (графічне описання моделей БП);
 • Оптимізація процесів (находження «вузьких» місць процесу);
 • Управління якістю (підтримка описаних моделей БП в актуальному стані);
 • Оцінка вартості бізнес-процесів: в залежності від того, ким виконуються кроки процесу (планування людських ресурсів для виконання змодельованого процесу);
 • Формування та підтримка в актуальному стані Інструкцій працівників Компанії, що виконують кроки процесу.

Робота з ADONIS починається з виділення критеріїв та цілей, котрі Компанія бажає достигнути за допомогою описуваних моделей процесів та закінчується оцінкою описаних моделей «як буде».

Виявлення цілей (Creteria Definition): критерії та цілі, котрі Компанія прагне достигнути, виконуючи описаний процес (наприклад, скоротити час виконання процесу або скоротити кількість працівників Компанії, виконуючих даний процес).

Збір інформації (Information Acquistition): збір інформації, моделювання та документування бізнес-процесів «як є».

Аналіз (Analysis): збір інформації, моделювання та документування бізнес-процесів «як є».

Дизайн (Design): проектування, моделювання та оцінка процесів «як буде».

Оцінка (Evalution): порівняння процесів «як є»/«як буде» та контроль по критеріям та цілям.

BPMS. ОЦІНКА ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ

Типова BPMS складається з стандартного набору компонент, що відповідають добре відомим стадіям життєвого циклу:

 • Проектуванню;;
 • Виконанню;
 • Моніторингу.

До BPMS зазвичай входять: графічний дизайнер для моделювання схеми БП, редактор форм та сервер, що виконує бізнес-процеси. БП спочатку моделюються в графічному редакторі. В редакторі форм створюється візуальне відображення задачі учасника процесу в момент виконання їм конкретного кроку. Процеси виконуються сервером.

Аналіз процесів: час, потрачений на виконання відповідних кроків та інша статистична інформація, проводиться за допомогою інструментів, що дозволяють аналізувати виконувані процеси.

Процедура створення моделі БП в BPMS мало чим відрізняється від звичайної для бізнес-аналітиків процедури описання БП: виявлення послідовності кроків, маршрутизація в залежності від умов, документи й дії в різних системах на конкретних кроках, виконуваних різноманітними групами користувачів. Результат зберігається на сервері, після чого процес може бути запущеним працівником Компанії, що має відповідні повноваження. Після проведення аналізу ефективності БП в схему можна вносити зміни. Функція побудови моделей БП за допомогою графічних інструментів є ключовою для BPM і не потребує залучення розробників.

Переваги використання BPMS:

 • Автоматизація критичних для бізнесу процесів підприємства;
 • Інтеграція з Системами, на підприємствах – автоматичне виконання різних дій в системі, обмін даними між Системами;
 • Організація зручного «робочого місця» працівника підприємства для запуску процесів та виповнення конкретних задач (кроків процесу);
 • Розмежування доступу до процесів Системи в залежності від ролей та повноважень працівників підприємства;
 • BPMS являється потужним інструментом для керівництва компанії. Процеси становляться керуючими та прозорими для керівників, їх легко міняти, регламентуючи діяльність структурних одиниць різноманітного рівня, з’являється реальна можливість планувати роботу працівників.


Консультація он-лайн

Iсторiї успiху

Роздрібна торгівля
ЗАТ «Фоззі»,
ТОВ «Квіза-Трейд»
(Велика Кишеня)
ЗАТ «Фуршет»
Металургія
ВАТ «Дніпроспецсталь»
ВАТ «Азовсталь»
«Dunaferr» (Угорщина)
ЗАТ МК «Істил»
Банківська сфера
АКІБ «УкрСиббанк»
(УКРСИББАНК BNP Paribas Group)
Національний Банк України
«Halyk Bank» (Казахстан)
АТ «ОТП Банк»
АТ «Сбербанк»
Банкнотно-монетний двір НБУ
ПАО «Промінвестбанк»
Енергетика
ВАТ «Запоріжжяобленерго»
ВАТ «Полтаваобленерго»
ВАТ «Прикарпаттяобленерго»
ВАТ «Кировоградобленерго»
ДП НАЕК «Енергоатом»
всі проекти
Внутрішній портал
 
©   2008-2022 BrigRetail.
      Всi права захищенi.
Розробка: